Društvo diabetikov
Murska Sobota

  Tomšičeva15
9000 Murska Sobota
E: diabetikims@gmail.com
M: 041 730 080


PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:____________________________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

____________________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

____________________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

Davčna številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)

 

 

 

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

DRUŠTVO DIABETIKOV MURSKA SOBOTA

4

8

4

8

1

2

0

3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/Na _____________________, dne_________________                         __________________________ 
                                                                                                                               podpis zavezanca/keMF-DURS obr. DOHZAP št. 3
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVEZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
DONACIJE
V skladu s 142.členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06,
10/08,78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine,
odmerjene potem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranjesplošno-koristnih namenov in za financiranje političnih
strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom
človekovihpravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
invalidski, dobrodelni, ekološki,kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se
opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kotnepridobitnih dejavnosti,
in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnegazakona, zaradi
opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova
dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.
Za rezidente iz prejšnjega stavka se neštejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih
ustanovile ali katerihčlani so pravne osebe javnegaprava.Upravičenci, katerim je
mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvidela dohodnine
za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom
upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave
Republike Slovenije:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_
sv_-_seznam_donacij-precisceno.doc

Davčni zavezanec lahkoposameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,
0,4% ali0,5% dohodnine,seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema
eDavki na spletnistani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri
davčnem organu.Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi
razpolaga na dan 31. decembra leta, zakatero se dohodnina odmerja.
Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novozahtevo ali preklic zahteve.

 

 

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se